Käyttöehdot
Suostumus

Asiakkaan lupa henkilökohtaisen avun keskuksen ohjaus ja neuvontapalveluun:

TYÖNANTAJA: Suostun siihen, että henkilökohtaisen avun keskus voi tehdä henkilökohtaisesti tai puhelimitse tapahtuvasta toimeksiannostani keskinäistä yhteistyötä ja vaihtaa tarpeellisia tietoja:

 • Sosiaalitoimi; esim. päätöksen tai kunnan käytäntöjen varmistaminen

TYÖNANTAJA JA AVUSTAJA:

Suostun asiakasrekisterin ylläpitoon:

Minulla on oikeus tarkastaa minua koskevat asiakasrekisteritiedot ja se, kuka on toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä. Minulla on oikeus korjata itseäni koskeva henkilörekisteriin talletettu virheellinen tieto. EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679.

Minulla on oikeus saada tietoa itseäni koskevasta asiakirjasta. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).

Henkilökohtaisen avun keskuksen asiakkuuteen liittyvät asiakastietoni saa kirjata ja arkistoida Henkilökohtaisen avun keskuksen lukittuun arkistoon. Tietojani saa käyttää henkilökohtaisen avun keskuksessa tehtävää tutkimustyötä ja raportointia varten.

Kaikki tiedot käsitellään täysin luottamuksellisesti. Missään vaiheessa ei tulla esittämään sellaisia tutkimustuloksia, joiden perusteella voitaisiin tunnistaa yksittäisiä asiakkaita tai muita henkilöitä.

Huomioitavaa: Vammainen asiakas toimiessaan henkilökohtaisen avustajan työnantajana on lakisääteisessä vastuussa työnantajavelvoitteiden noudattamisessa. Sama koskee asiakkaan laillista edustajaa silloin, kun hän hoitaa työnantajavelvoitteet. Alle 18-vuotiaan tai muuten vajaavaltaisen tiedot on antanut (annettu) huoltaja (n)/edunvalvoja (n) luvalla. Henkilökohtaisen avun keskuksella ei ole juridista vastuuta työsuhteesta.


Käyttäjäsopimus

 1. Yleistä

  1. Tämä käyttäjäsopimus sisältää Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy
   Socomin (jäljempänä "Palvelun tarjoaja") Avustajainfo.fi
   verkkopalvelun (jäljempänä "Palvelu") käyttöä koskevat ehdot.
   Avustajainfo.fi on henkilökohtaisen avun välityspalvelu. Rekisteröityessään
   Palveluun tai käyttäessään Palvelua Käyttäjä hyväksyy ehdot ja sitoutuu
   noudattamaan näitä ehtoja.
  2. Palvelun
   tarjoajan yhteystiedot: Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy
   Socom, Salpausselänkatu 40 A, 45100 Kouvola ja Laserkatu 6 E 4, 53850 Lappeenranta. Y-tunnus 1735895-7.
  3. Palvelun
   sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Palvelun tarjoajalle.

 2. Muutokset

  1. Palvelun
   tarjoajalla on oikeus milloin tahansa tehdä muutoksia Palveluun.

  2. Palvelun
   tarjoajalla on oikeus muuttaa yksipuolisesti tämän käyttäjäsopimuksen
   ehtoja ilmoittamalla asiasta sähköpostilla tai kirjallisesti Käyttäjälle.
   Käyttäjä hyväksyy muutokset palvelua käyttäessään.

 3. Verkkotunnusten
  luominen

  1. Käyttäjä
   saa verkkotunnukset hyväksymällä tämän käyttäjäsopimuksen. Näin käyttäjä
   rekisteröityy Avustajainfo.fi -verkkopalvelun käyttäjäksi.

  2. Tunnukset
   voi luoda oikeustoimikelpoinen henkilö.

  3. Tunnuksia
   ei saa luovuttaa eteenpäin.

  4. Palvelun
   tarjoaja voi halutessaan evätä tunnukset.

 4. Henkilötiedot
  ja niiden käyttö

  1. Käyttäjä
   laittaa tietonsa Avustajainfoon vapaaehtoisesti

  2. Käyttäjän
   antamat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan Palvelun tarjoajan
   asiakasrekisteriin. Pakollisia tietoja ovat etunimi, sukunimi,
   katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, käyttäjätunnus ja salasana
   sekä henkilökohtaiseen apuun tai avustamiseen liittyvät tiedot.

  3. Palvelun
   tarjoaja ei luovuta tietoja ulkopuolisille.

  4. Palvelun
   tarjoaja varaa itselleen oikeuden luovuttaa Käyttäjää koskevia tietoja
   viranomaisten käyttöön pyydettäessä, mikäli Käyttäjä on toiminut lain ja
   hyvän tavan vastaisesti.

  5. Käyttäjän
   tietoja käytetään Palvelun toiminnoissa.

  6. Käyttäjällä
   on Palvelun kautta oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot,
   muuttaa niitä tai poistaa tiedot rekisteristä kokonaan.

  7. Palvelun
   tarjoaja ei tarkista käyttäjien henkilötietoja eikä mahdollista rikosrekisteriä.

 5. Käyttäjän
  vastuut ja velvollisuudet

  1. Palvelu
   on tarkoitettu henkilökohtaisen avun käyttäjien ja sitä tarjoavien
   tahojen yhteen saattamiseen sekä työpaikka- ja työnhakuilmoitusten
   julkaisemiseen.

  2. Käyttäjä
   vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta
   käytöstä, tietojen oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta ja siitä, että
   käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Käyttäjä on vastuussa salasanan
   salassapidosta.

  3. Käyttäjä
   sitoutuu käyttämään Palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin
   tarkoituksiin. Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä
   Palvelussa materiaalia, joka on lain ja hyvän tavan vastaista, yllyttää
   tällaiseen toimintaan tai edistää sitä.

  4. Käyttäjä
   vastaa kaikista hänelle Palvelun käytön edellyttämän laitteiston,
   ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta, ylläpidosta ja niiden
   tietoturvallisuudesta sekä muista Palvelun käytöstä aiheutuvista
   kustannuksista.

  5. Käyttäjä
   vastaa täysmääräisesti tämän sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaisesta
   Palvelun käytöstä aiheuttamastaan vahingosta Palvelun tarjoajalle, muille
   Käyttäjille ja kolmansille osapuolille.

 6. Riitojen
  ratkaisu

  1. Tätä
   sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Kymenlaakson
   käräjäoikeudessa, Kouvolan toimistossa Suomen lainsäädännön mukaan.


HENKILÖKOHTAISEN AVUN KESKUKSEN TOIMINTAOHJE
VAMMAISPALVELULAIN MUKAISELLE
HENKILÖKOHTAISELLE AVUSTAJALLE

ASIAKKUUS    
Asiakkuus edellyttää henkilökohtaista tapaamista. Avustajaksi haluava henkilö laatii itse asiakasprofiilinsa etukäteen avustajainfon sivuille ja antaa asiakkuudessa tarvittavat oleelliset tiedot Henkilökohtaisen avun keskus Henkalle (jäljempänä Henkka). Asiakasprofiilissa selvitetään henkilökohtaisen avustajan valmiuksia ja tuen tarpeita työllistyä avustajaksi. 

Kirjautuessaan ensimmäisen kerran avustajainfon sivuille asiakas antaa saamansa käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttöön opastusta avustajainfo.fi internetsovellukseen hän saa Henkasta. Rekisteröityessään avustajainfoon avustajaksi haluava henkilö hyväksyy käyttöehdot asiakasrekisterin ylläpidosta ja arkistoinnista.

Asiakasta voidaan jatkossa ohjata ja neuvoa puhelimitse tai sopia henkilökohtaisesta tapaamisesta. Työnantajataho määrittelee työsuhteen ehdot. Avustaja ei voi ilmaista työnantajan salassa pidettäviä tietoja Henkan työntekijöille vaan tähän täytyy olla erillinen suostumus työnantajalta.

Asiakkaalta edellytetään, että hän toimii lakien ja asetusten mukaan. Henkan asiakkuus voidaan päättää, mikäli asiakas ei sitoudu sovittuihin käytäntöihin tai ilmenee väärinkäytöksiä. Henkan työntekijöillä on yksipuolisesti oikeus päättää asiakkuus Henkassa.

PALVELU 
Henkilökohtaisen avun keskus palvelee puhelinaikoina, jotka ovat maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 9.00–10.00 sekä keskiviikkoisin klo 12.00–14.00 ja muuna aikana sovitusti. Henkilökunnan lomista ja koulutuksista ilmoitetaan erikseen. Henkilökohtainen asiointi tapahtuu ajanvarauksella toimistolla, kotikäyntinä tai muussa sovitussa paikassa.


ASIAKASMAKSU
Henkilökohtaisen avun keskuksen tarjoamasta neuvonnasta ja tuesta ei peritä asiakasmaksua.

TYÖNANTAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET SÄILYVÄT
Henkilökohtaisen avustajan työnantaja vastaa edelleen juridisesti työnantajuudesta, mutta saa siihen Henkan kautta tukea, ohjausta ja neuvontaa.

Työntekijä velvoitetaan noudattamaan täydellistä vaitiolovelvollisuutta työnantajan ja hänen perheensä henkilökohtaisista asioista. Vaitiolovelvollisuus jatkuu myös työsuhteen päätyttyä ja se on molemminpuolista.

PALAUTETTA JA KEHITTÄMISIDEOITA
Palautetta ja kehittämisideoita Henkan toiminnasta voi lähettää verkkosivuillamme olevalla palautelomakkeella. Palautteeseen vastataan henkilökohtaisesti, kun siihen liitetään yhteystiedot.

HENKILÖKOHTAISEN AVUN KESKUS
tarjoaa vammaispalvelulain perusteella henkilökohtaisen avun päätöksen saaneelle vammaiselle työnantajalle tai päämiehelle ja tämän lailliselle edustajalle ohjausta ja neuvontaa sekä tukea henkilökohtaisen avustajan etsimiseen.

Henkilökohtaisen avun keskuksen tarjoamat palvelut ja niiden sisältö voivat muuttua asiakkuuden aikana.

Kaakkois-Suomen keskuksen yhteystiedot
Sähköposti henkka@socom.fi
www.socom.fi/henkka
Puhelin 010 419 1620 (puhelun hinta on 8,4 snt/min). Huomaa, että numeroon ei voi lähettää tekstiviestejä.
Henkilökohtaista tapaamista varten aika varataan etukäteen.
Toimipisteemme sijaitsevat: Salpausselänkatu 40 A, 3. krs, 45100 Kouvola ja Laserkatu 6 E 4, 53850 Lappeenranta.
HENKILÖKOHTAISEN AVUN KESKUKSEN TOIMINTAOHJE
VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN
HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJALLE


ASIAKKAAKSI    
Asiakkuus edellyttää henkilökohtaista yhteydenottoa ja asiakasprofiilin laatimista. Asiakasprofiilissa selvitetään työnantajuuteen liittyvää tuen tarvetta ja tehdään suunnitelmaa jatkosta. Asiakas antaa itse asiakkuudessa tarvittavat oleelliset tiedot Henkilökohtaisen avun keskus Henkalle (jäljempänä Henkka) tai laatii itse asiakasprofiilin etukäteen avustajainfon sivuille. 

Henkilökohtaisen avun keskuksen kautta saa tunnukset ja käyttöön opastusta avustajainfo.fi internetsovellukseen. Asiakasta voidaan ohjata ja neuvoa puhelimitse tai sopia henkilökohtaisesta tapaamisesta. Rekisteröityessään Henkan asiakkaaksi henkilö hyväksyy avustajainfo.fi palvelun käyttöehdot asiakasrekisterin ylläpidosta ja arkistoinnista.

Asiakkaalta edellytetään, että hän toimii lakien ja asetusten mukaan sekä kunnasta annettujen ohjeiden mukaisesti työnantajana. Väärinkäytöksissä kunta voi tarkistaa päätöstä. Henkka osaltaan tarkistaa asiakasprofiilia ja asiakkaan tuen palveluita. Henkan asiakkuus voidaan päättää, mikäli asiakas ei sitoudu sovittuihin käytäntöihin tai ilmenee väärinkäytöksiä. 

PALVELU ARKISIN
Henkilökohtaisen avun keskus palvelee puhelinaikoina, jotka ovat maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 9.00–10.00 sekä keskiviikkoisin klo 12.00–14.00 ja muuna aikana sovitusti. Henkilökunnan lomista ja koulutuksista ilmoitetaan erikseen. Henkilökohtainen asiointi tapahtuu ajanvarauksella toimistolla, kotikäyntinä tai muussa sovitussa paikassa.

ASIAKASMAKSUA EI PERITÄ
Henkilökohtaisen avun keskuksen tarjoamasta neuvonnasta ja tuesta ei peritä asiakasmaksua. 

TYÖNANTAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET SÄILYVÄT
Henkilökohtaisen avustajan työnantaja vastaa edelleen juridisesti työnantajuudesta, mutta saa siihen Henkasta tukea, ohjausta ja neuvontaa. Työnantaja määrittelee työsuhteen ehdot ja laatii työsopimuksen avustajan kanssa.

Työsuhteessa noudatetaan täydellistä vaitiolovelvollisuutta. Vaitiolovelvollisuus on molemminpuolinen ja se jatkuu myös työsuhteen päätyttyä.

PALAUTETTA JA KEHITTÄMISIDEOITA
Palautetta ja kehittämisideoita Henkan toiminnasta voi lähettää verkkosivuillamme olevalla palautelomakkeella. Palautteeseen vastataan henkilökohtaisesti, kun siihen liitetään yhteystiedot.

HENKILÖKOHTAISEN AVUN KESKUS
tarjoaa vammaispalvelulain perusteella henkilökohtaisen avun päätöksen saaneelle vammaiselle työnantajalle tai päämiehelle ja tämän lailliselle edustajalle ohjausta ja neuvontaa sekä tukea henkilökohtaisen avustajan etsimiseen.

Henkilökohtaisen avun keskuksen tarjoamat palvelut ja niiden sisältö voivat muuttua asiakkuuden aikana.

Sähköposti henkka@socom.fi
www.socom.fi/henkka
Puhelin 010 419 1620 (puhelun hinta on 8,4 snt/min). Huomaa, että numeroon ei voi lähettää tekstiviestejä.
Henkilökohtaista tapaamista varten aika varataan etukäteen.
Toimipisteemme sijaitsevat: Salpausselänkatu 40 A, 3. krs, 45100 Kouvola ja Laserkatu 6 E 4, 53850 Lappeenranta.